OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Na predaj / for sale

V súčastnosti nemáme šteniatka na predaj.

     Kúpna zmluva o predaji psa

I. Zmluvné strany

Predávajúci:

Chovateľská stanica „ Mil z Admaru „ č.zápisu: 124/10

Dvorníky 103

920 56 Dvorníky

Kupujúci:

_____________________

_____________________

_____________________

II. Predmet plnenia:

Predmetom plnenia je pes:

Plemeno:

Meno:

Narodený/á:

Tetovacie číslo:

Číslo mikročipu:

Pohlavie:

Farba:

III. Cena plnenia:

Cena je stanovená dohodou na ............. € ( slovom ................... eur).Platba v hotovosti pri odbere.

Cena zahŕňa preukaz o pôvode psa, pas spoločenského zvieraťa (očkovací preukaz), kŕmna dávka na 3 dni.

IV. Dodacie podmienky:

4.1.

Predávajúci odovzdáva šteniatko zdravé, zaočkované, odčervené (vedie záznam, ktorý je prílohou tejto zmluvy), v čase odovzdania nejaví šteniatko žiadne znaky niektorej z bežných infekčných chorôb, ručí za jeho zdravie po dobu 7 dní od prevzatia kupujúcim voči infekčným chorobám.

V prípade úhynu šteniatka z dôvodu infekčného ochorenia behom tejto doby ,má kupujúci právo na vrátenie peňazí v plnej výške proti pitevnej správe, zároveň je povinný úhyn bezodkladne oznámiť chovateľovi.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na bedrové a lakťové kĺby do veku 24 mesiacov psa. V prípade pozitívneho nálezu dysplázie bedrového alebo lakťového kĺba vedúceho k výlučeniu psa z chovu ( t.j. horšie RTG ako „C“ ) , má kupujúci nárok na šteňa z ďalšieho vrhu. Pozitívny nález musí byť dokladovaný zápisom v rodokmeni akreditovaným veterinárnym lekárom.

4.2.

Predávajúci odporúča kupujúcemu zúčastniť sa so psom na výstavách psov, skúške, bonitácii. K tomu mu poskytne kedykoľvek potrebné informácie.


 

4.3.

Kupujúci sa zaväzuje vytvoriť čo najlepšie podmienky pre chov psa a nedopustí jeho týranie. Ďalej sa zaväzuje poskytovať predávajúcemu na požiadanie informácie o vývoji a závažných skutočnostiach týkajúcich sa kúpeného psa. Taktiež sa zaväzuje neodchovávať na psovi šteňatá bez preukazu pôvodu.

V prípade ďalšieho predaja psa má predávajúci predkupné právo na predmet plnenia. Kupujúci je povinný oznámiť údaje o novom majiteľovi v prípade, že predávajúci nevyužije svoje predkupné právo.

4.4.

Predávajúci prehlasuje, že mu podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by bránili zdravému vývoju predávaného psa a že kupujúcemu nezatajil žiadne vady ani zdravotné problémy psa.

4.5.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, každá zmluvná strana prevezme jeden exemplár.

Predávajúci: Kupujúci:

V .................. dňa .........................